PL EN DE

RODO

 

Wstępne postanowienia

 1. Administratorem Państwa danych osobowych, w rozumieniu przepisów prawa o ochronie danych osobowych, jest Komfort Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Budzyniu, Os. Cechowe 22, 64-840 Budzyń, za wykorzystanie Państwa danych odpowiadamy w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami, w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej „RODO”.
 2. Administrator zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z Umową powierzenia, RODO oraz z innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Administrator ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie powierzonych danych osobowych niezgodnie z Umową powierzenia, RODO lub z innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności za przypadkowe lub niezgodne z prawem  zniszczenie, modyfikację, utratę, nieuprawnione ujawnienie, dopuszczenie do nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przechowywanych, przesłanych lub w inny sposób przetwarzanych w celu realizacji Umowy głównej. 

 

Cel przetwarzania danych osobowych

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w zależności od sytuacji, w której dane zostały podane np.
  a. wykonania i zawarcia umowy głównej niezależnie od jej formy : pisemnie czy też poprzez skorzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną
  b. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje, realizacji obowiązków wynikających z rękojmi za wady produktów, zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług
  c. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń;
  d. tworzenia analiz, raportów i statystyk na potrzeby wewnętrzne firmy
  e. w przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie Państwu informacji handlowych drogą elektroniczną,   
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez nas również w celu przekazywania Państwu informacji o naszych usługach, ofercie i wydarzeniach przez nas organizowanych, a także informacji dotyczących produktów i usług podmiotów z nami współpracujących. Dane osobowe nie są wykorzystane do celów innych niż określone w Polityce Prywatności, chyba że zostanie od Państwa uzyska zgoda na przetwarzanie danych w innych celach, lub też inny sposób wykorzystania tych informacji będzie wymagany lub dopuszczony przez przepisy prawa.
 3. W zakresie w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy zawartej z Państwem czy też wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że Firma Komfort Sp. z o. o . Sp. k. nie będzie w stanie wykonać działań, na potrzeby

 

Przysługujące Uprawnienia

 1. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz niezwłocznego sprostowania danych, które są nieprawidłowe. 
 2. W razie udzielenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych, w szczególności w celach marketingowych (w tym na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną), zgoda może być przez Państwa cofnięta w każdym czasie. 
 3. Osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a ich administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, 
 4. Osoby udostępniające swoje dane osobowe mają prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
 5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Odbiorcy Państwa danych osobowych 

 1. Państwa dane przekazujemy podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności, są to:
  a) podmioty zajmującym się serwisem systemów informatycznych oraz sprzętu komputerowego, z których korzystamy;
  b) nasi partnerzy handlowi, agencje reklamowe i inne podmioty pośredniczące w sprzedaży naszych produktów i usług lub organizacji akcji marketingowych;
  c) podwykonawcy wspierający nas np. w wykonywaniu naszych usług, transporcie zamówionych produktów, serwisie produktów, obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi klienta;
  d) podmioty świadczące  nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;
  e) innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu, są to np. 
      - podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
      - podmioty nabywające wierzytelność  lub zajmujące się ich windykacją – w razie nieopłacenia przez Państwa naszych faktur w terminie;
      - podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.
 2. Administrator ma prawo by udostępnić dane osobowe na wniosek władz lub organów ścigania, lub gdy jest to wymagane przez stosowne ustawy, wyroki sądowe lub inne przepisy państwowe. 

 

Procedury i środki ochrony

 1. Administrator oświadcza iż:
  - dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi, zapewniającymi by przetwarzanie powierzonych mu danych osobowych chroniło prawa osób, których dane dotyczą i spełniało wymogi powszechnie obowiązującego prawa ochrony danych osobowych, a w szczególności art. 32 RODO.
  - w celu realizacji Umowy powierzenia posługuje się wyłącznie procedurami, usługami i systemami informatycznymi, spełniającymi wymogi RODO.
  - zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych w pomieszczeniach lub systemach informatycznych zabezpieczonych przed dostępem osób nieupoważnionych
  - osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania powierzonych danych osobowych są zobowiązane do zachowania ich w poufności, zarówno w okresie obowiązywania Umowy powierzenia, jak również bezterminowo po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu.
  - zapewni, by osoby upoważnione do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.
  - będzie prowadzona ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych. W ramach wdrożonych środków technicznych i organizacyjnych,
  - zapewni pełną rozliczalność danych osobowych powierzonych mu do przetwarzania w imieniu Administratora. W szczególności poprzez zapewnienie kontroli nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały wprowadzone, edytowane, zarchiwizowane, zwrócone Administratorowi lub usunięte.

 

Przechowywanie danych osobowych

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane:
  -  nie dłużej niż jest to konieczne, tj. zależnie od celu ich przetwarzania 
  -  zawarcia i wykonywania umowy głównej
  - wypełnienia obowiązku prawnego 
  -  przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane (np. podatkowe)
  -  przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych;
  -  zapobiegania oszustwom – przez czas trwania postępowań przed właściwymi organami;
  -  dochodzenie i obrony roszczeń – przez okres, w którym przedawnią się dane roszczenia.

 

Dane gromadzone automatycznie

 1. Podczas korzystania z strony internetowej komfort@komfort.net.pl, dane dotyczące użytkownika zbierane są automatycznie. Dane te mogą być zbierane w logach systemowych strony internetowej, poprzez tzw. pliki Cookies. Pliki Cookies są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę internetową (np. na dysku twardym laptopa, komputera, czy też na karcie pamięci smartfona).
 2. Pliki Cookies nie zawierają danych identyfikujących użytkownika, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzenia końcowego użytkownika i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.
 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 4. Wszelkie dane osobowe podawane przez użytkowników za pośrednictwem aplikacji społecznościowych mogą być zbierane i wykorzystywane przez innych użytkowników, a prowadzone za ich pomocą interakcje podlegają postanowieniom polityki prywatności firm, które są dostawcami aplikacji. 

Jak zabezpieczamy dane osobowe

 1. Administrator oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzanych przez siebie danych osobowych. 
 2. Przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych Przetwarzający musi podjąć środki zabezpieczające dane osobowe, o których mowa w art. 32 RODO, a w szczególności:
  - uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, obowiązany jest zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku. Przetwarzający powinien odpowiednio udokumentować  zastosowanie tych środków, a także uaktualniać te środki w porozumieniu z Administratorem, 
  -  zapewnić, by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia Przetwarzającego, która ma dostęp do danych osobowych, przetwarzała je wyłącznie na polecenie Administratora w celach i zakresie przewidzianym w Umowie Powierzenia,
  - prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu 
 3. Administratora, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO i udostępniać go Administratorowi na jego żądanie, chyba że Przetwarzający jest zwolniony z tego obowiązku na podstawie art. 30 ust. 5 RODO. Przetwarzający zapewnia, aby osoby mające dostęp do przetwarzanych danych osobowych zachowały je oraz sposoby zabezpieczeń w tajemnicy, przy czym obowiązek zachowania tajemnicy istnieje również po realizacji Umowy Powierzenia oraz rozwiązaniu Umowy Głównej. 

 

Obowiązki przetwarzającego

 1. Przetwarzający zobowiązuje się pomagać Administratorowi w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO. 
 2. W sytuacji podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych, Przetwarzający zobowiązuje się do:
  - przekazania Administratorowi informacji dotyczących naruszenia ochrony danych osobowych w ciągu 24 godzin od jego wykrycia, w tym informacji, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO,
  - przeprowadzenia wstępnej analizy ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, i przekazania wyników tej analizy do Administratora w ciągu 36 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych,
  - przekazania Administratorowi – na jego żądanie – wszystkich informacji niezbędnych do zawiadomienia osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 34 ust. 3 RODO, w ciągu 48 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych.
 3. Przetwarzający zobowiązuje się pomagać Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w art. 15-22 RODO. W szczególności Przetwarzający zobowiązuje się – na żądanie Administratora – do przygotowania i przekazania Administratorowi informacji potrzebnych do spełnienia żądania osoby, której dane dotyczą, w ciągu 3 dni od dnia otrzymania żądania Administratora.
 4. Przetwarzający zobowiązuje się stosować się do ewentualnych wskazówek lub zaleceń, wydanych przez organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych, dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie stosowania RODO.
 5. Przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania powierzonych danych osobowych przez Przetwarzającego, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania powierzonych danych osobowych, skierowanej do Przetwarzającego, a także o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania powierzonych danych osobowych przez Przetwarzającego, w szczególności prowadzonych przez organ nadzorczy. 

 

Podpowierzenie przetwarzania

 1. Administrator dopuszcza możliwość podpowierzenia przetwarzania powierzonych danych osobowych podwykonawcom Przetwarzającego (tzw. subprocesorom). Jeżeli Przetwarzający zamierza podpowierzyć przetwarzanie danych osobowych swoim podwykonawcom, musi uprzednio poinformować Administratora o zamiarze podpowierzenia oraz o tożsamości (nazwie) podmiotu, któremu ma zamiar podpowierzyć przetwarzanie danych, a także o charakterze podpowierzenia, zakresie danych, celu i czasie trwania podpowierzenia. O ile Administrator nie wyrazi sprzeciwu wobec podpowierzenia w terminie 7 dni od daty zawiadomienia, Przetwarzający uprawniony będzie do dokonania podpowierzenia. 
 2. W przypadku podpowierzenia przetwarzania danych osobowych, podpowierzenie przetwarzania będzie mieć za podstawę umowę, na podstawie której podwykonawca (subprocesor) zobowiąże się do wykonywania tych samych obowiązków, które na mocy niniejszej Umowy Powierzenia nałożone są na Przetwarzającego. Umowa będzie zawarta w tej same formie co niniejsza Umowa Powierzenia.
 3. Administratorowi będą przysługiwały uprawnienia wynikające z umowy podpowierzenia bezpośrednio wobec podwykonawcy (subprocesora). W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania umowy podpowierzenia, Przetwarzający poinformuje o tym fakcie Administratora w terminie 3 dni od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy.
 4. Przetwarzający nie może przekazywać powierzonych mu przetwarzania danych osobowych do podmiotów znajdujących się w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

 

Kontakt: 

Komfort Sp zo. O.  Sp. komandytowa,

Os. Cechowe 22, 64-840 Budzyń, 

e-mail: Komfort@komfort.net.pl 

Tel. 67 2843 483 

 

 

 

 

 

 

 

stat24.com