PL EN DE

Zapytanie ofertowe.

Nr ref.: 1/2013

Budzyń, 5 marca 2013 r.ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup zewnętrznej usługi doradczej w zakresie opracowania Planu Rozwoju Eksportu w ramach Działania 6.1 „Paszport
do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 438 z dnia 20 kwietnia 2012 r.).

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy ZPUH KOMFORT Jan Kubacki

Planowany termin realizacji projektu do: 31.07.2013 r.

Plan Rozwoju Eksportu powinien zawierać następujące elementy:

1) informację o dacie rozpoczęcia przygotowywania dokumentu;

2) opracowania dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy;

3) opracowania dotyczące wyboru rynków docelowych działalności eksportowej;

4) opracowania dotyczące badania wybranych rynków docelowych;

5) opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania
i prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport;

6) analizę SWOT dla eksportu każdego rodzaju produktu/usługi na każdym z planowanych rynków docelowych;

7) opis celów i strategii eksportowej;

8) rekomendację rozwoju działalności eksportowej;

9) wskazanie i uzasadnienie wyboru działań do realizacji przez przedsiębiorcę spośród wymienionych w § 40 ust.2 w/w Rozporządzenia;

10) szacowaną wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych
do zrealizowania opracowanej strategii;

11) wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej.

Plan Rozwoju Eksportu powinien w sposób kompleksowy określać strategię eksportową
do realizacji w kolejnych dwóch latach.

Na opracowanym Planie Rozwoju Eksportu powinna być zamieszczona informacja o fakcie realizacji projektu ze środków POIG zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE)
nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006)

Złożona oferta powinna zawierać:

- nazwę i adres oferenta,

- datę sporządzenia,

- cenę całkowitą netto i brutto

- termin ważności oferty,

- warunki i termin płatności,

- maksymalny czas realizacji opracowania Planu Rozwoju Eksportu,

- informację o możliwości dalszej współpracy podczas wdrażania Planu Rozwoju Eksportu.

Oferta powinna być ważna do: 31.03.2013

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. Oferta może być przesłana:

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iso@komfort.net.pl

- faksem na numer: (67) 28 34 515

- za pośrednictwem poczty na adres: ZPUH KOMFORT, Os. Cechowe 22, 64 – 840 Budzyń

Zapytanie ofertowe zamieszczono również w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym, na stronie internetowej www.komfort.net.pl.

Termin składania ofert upływa w dniu: 12.03.2013 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

L.p.

Nazwa kryterium

Ocena

Maksymalna liczba punktów

1.

Maksymalny okres wykonania usługi

· Do 30 dni roboczych – 10 pkt

· 31-40 dni roboczych – 5 pkt

· Powyżej 40 dni roboczych – 0 pkt

10

2.

Cena całkowita za usługę

(kwota netto)

· Do 12 500 zł – 10 pkt

· Powyżej 12 500 zł – 0 pkt

10

3.

Termin płatności

· Po pozytywnej weryfikacji PRE – 10 pkt

· Powyżej 14 dni od wykonania usługi – 5 pkt

· 14 dni lub mniej od wykonania usługi – 0 pkt

10

4.

Warunki płatności

· Brak obowiązku zapłaty w przypadku negatywnej weryfikacji PRE - 10 pkt

· Obowiązek zapłaty 50% lub zwrot 50% ceny w przypadku negatywnej weryfikacji PRE – 5 pkt

· Obowiązek zapłaty niezależnie od weryfikacji PRE – 0 pkt

10

5.

Ubezpieczenie realizacji projektu

· Oferent posiada ubezpieczenie OC kontraktowe do wysokości 500 000zł – 10 pkt

· Oferent posiada ubezpieczenie OC kontraktowe do wysokości 100 000zł – 5 pkt

· Oferent nie posiada ubezpieczenia OC kontraktowego – 0 pkt

10

6.

Gwarancja jakości (ISO)

· Oferent wdrożył system zarządzania jakością zgodny ze standardem ISO 9001 – 10 pkt

· Oferent nie wdrożył systemu zarządzania jakością zgodnego ze standardem ISO 9001 – 0 pkt

10

7.

Doświadczenie w przygotowywaniu PRE

· Oferent sporządził co najmniej 70 pozytywnie zweryfikowanych PRE – 10 pkt

· Oferent sporządził co najmniej 60 – 8 pkt pozytywnie zweryfikowanych PRE

· Oferent sporządził co najmniej 50 – 4 pkt pozytywnie zweryfikowanych PRE

· Oferent sporządził poniżej 40 pozytywnie zweryfikowanych PRE – 0 pkt

10

8.

Doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie do Działania 6.1

· Oferent przygotował łącznie co najmniej 150 wniosków do I i II etapu „Paszportu do Eksportu” – 10 pkt

· Oferent przygotował łącznie co najmniej 80 wniosków do I i II etapu „Paszportu do Eksportu” – 8 pkt

· Oferent przygotował łącznie co najmniej 60 wniosków do I i II etapu „Paszportu do Eksportu” – 4 pkt

· Oferent przygotował łącznie poniżej 40 wniosków do I i II etapu „Paszportu do Eksportu”

10

9.

Współpraca przy wdrażaniu PRE

· Oferent oferuje wsparcie przy wdrażaniu PRE – 10 pkt

· Oferent nie oferuje wsparcie przy wdrażaniu PRE – 0 pkt

10

10.

Współpraca przy rozliczaniu PRE

· Oferent oferuje wsparcie przy rozliczaniu PRE – 10 pkt

· Oferent nie oferuje wsparcie przy rozliczaniu PRE – 0 pkt

10

SUMA

100

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu
o ustalone kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą. W razie uzyskania przez dwie lub więcej firmy takiej samej liczby punktów, zamawiający przeprowadzi dodatkową rozmowę kwalifikacyjną w celu wyłonienia zwycięzcy.

Firma zastrzega prawo do anulowania lub zmiany zapytania ofertowego bez podania przyczyny zgodnie z art. 701 § 3. Kodeksu Cywilnego.

…..…………………….…………..

Podpis

stat24.com