PL EN DE

Zapytanie ofertowe NR 1/11/2015/WRPO1.5.2

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                                                                            Budzyń, 09.11.2015

ZPUH KOMFORT

Os. Cechowe 22

64 - 840 Budzyń

NIP: 766-000-08-43

Fax: 67 28 34 515

Tel: 603 650 744

                                                                                                                                            

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

NR 1/11/2015/WRPO1.5.2

 

W związku z planowanym zakupem w ramach konkursu Nr RPWP.01.05.02-IZ-00-30-002/15,
Oś priorytetowa 1, Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu proszę o przesyłanie ofert zgodnie z poniższymi wytycznymi:

Zamawiający:

ZPUH KOMFORT

Os. Cechowe 22

64 - 840 Budzyń

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Rozbudowa hali magazynowo- produkcyjnej zlokalizowanej w Budzyniu, os. Cechowe  dz. nr 1799/2, 1800/2, 1801, 1802 (powierzchnia użytkowa hali) 2 645,45 m2.

Dokładny opis przedmiotu znajduje się w niżej wymienionych projektach:

1. Projekt zagospodarowania działki, projekt wykonawczy architektura

2.  Projekt wykonawczy konstrukcja

3.  Projekt wykonawczy instalacje elektryczne

4. Projekt wykonawczy instalacji ogrzewczej, wod-kan, wentylacji mechanicznej, wentylacji technologicznej, instalacji gazowej oraz technologii kotłowni

5.  Projekt wykonawczy drogi wewnętrzne

Pozycje od 1-5 z datą przekazania 25.08.2015 

6. Projekt zagospodarowania działki, projekt wykonawczy architektura aneks nr 1

7. Projekt wykonawczy konstrukcja aneks nr 1 opis + cześć rysunkowa 1 (I-VIII) + część rysunkowa 2 (IX-XIV)

Pozycje od 6-7 z datą przekazania 06.11.2015

8.  Projekt wykonawczy wentylacji technologicznej aneks nr 1

Pozycja 8 z datą przekazania 04.11.2015

 

Kody CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

 

Z uwagi na obszerność dokumentacji przed złożeniem ofert każdy z potencjalnych oferentów jest zobligowany do zapoznania się z w/w dokumentacją w postaci projektów, które znajdują się:

- w sekretariacie firmy ZPUH KOMFORT przy ul. Os. Cechowe 22, 64 - 840 Budzyń od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.30 (w okresie od dnia ogłoszenia zapytania do dnia 24.11.2015 do godz.15.30).

- na stronie www.komfort.net.pl 24h/dobę (w okresie od dnia ogłoszenia zapytania do dnia 24.11.2015 do godz. 15.30).

Oferty powinny dotyczyć inwestycji opisanej w w/w projektach.

 

 

Warunki udziału:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci którzy:

-  mają status przedsiębiorcy,

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadają wiedzę i doświadczenie,

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- posiadają  odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową.

UWAGA: Niespełnienie powyższych wymagań przez Oferenta powoduje dyskwalifikację oferty ze względów formalnych i zaprzestanie jej rozpatrywania.

 

 

Opis sposobu przygotowania oferty oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia:

 

  • Oferty proszę składać w formie pisemnej na adres ZPUH KOMFORT,
    Os. Cechowe 22, 64 - 840 Budzyń lub w formie elektronicznej na adres maciej@komfort.net.pl do dnia 24.11.2015 do godziny 15.30 (decyduje data i godzina dostarczenia)

Oferty złożone w innej formie i po wskazanym terminie zostaną odrzucone.

 

  • Oferty mogą być składane na zał. nr 1 lub na wzorze własnym firmy składającej ofertę, jednakże oferta musi zawierać co najmniej:

- datę wystawienia oferty

- nazwę wystawcy oferty z podaniem jego adresu

- opis przedmiotu zamówienia

- termin wykonania zamówienia (maksimum do dnia 31.07.2016)

- termin ważności oferty (minimum do dnia 30.04.2016)

- gwarancję w miesiącach

- cenę netto w PLN

- oświadczenie Oferenta mówiące, że

   * nie jest powiązany  kapitałowo i/lub osobowo z firmą składającą zapytanie,

  * ma status przedsiębiorcy,

  * posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

* posiada wiedzę i doświadczenie,

* dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

* posiada odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową.

- dane osoby do kontaktu z firmy składającej ofertę obejmujące (imię i nazwisko, telefon oraz adres email).

Złożenie oferty bez w/w informacji skutkować będzie jej odrzuceniem

 

·         Oferty będą oceniane według kryteriów opisanym w puncie Kryteria wyboru/wagi punktowe/ sposób przyznawania punktacji.

Nie wpisanie w ofercie cenny netto w PLN i/lub okresu gwarancji skutkować będzie jej odrzuceniem.

 

  • Orientacyjny termin wykonania zamówienia- nie później niż do 31.07.2016.

Złożenie oferty z dłuższym okresem skutkować będzie jej odrzuceniem.

 

  • Zabrania się składanie ofert częściowych, wariantowych, równoważnych.

Złożenie oferty częściowej, wariantowej, równoważnej skutkować będzie jej odrzuceniem.

 

  • Minimalny termin ważności oferty- wymagane minimum do dnia 30.04.2016.

Złożenie oferty z krótszym okresem ważności skutkować będzie jej odrzuceniem.

 

 

Kryteria wyboru/wagi punktowe/ sposób przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

• cena netto w PLN - 50% = 1 pkt

• gwarancja w miesiącach - 50% = 1 pkt

Maksymalnie 2 pkt.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych, równoważnych.

Zamawiający dokona oceny na podstawie osiągniętej liczby punktów przyznanych w oparciu o w/w kryteria posługując się następującymi zasadami:

 

 

 

 

 

 

Nazwa kryterium

Waga

Opis sposobu obliczania punktacji

Cena

netto w PLN

50%

Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona według następującego wzoru:

 

                            najniższa cena netto przedstawiona w ofertach

 Liczba punktów= -------------------------------------------------  x 1pkt

                                cena netto oferty badanej

 

 

Gwarancja w miesiącach

 

 

 

 

50%

Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona według następującego wzoru:

 

                                   gwarancja oferty badanej

 Liczba punktów= -------------------------------------------------  x 1pkt

                      najdłuższa gwarancja przedstawiona w ofertach

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która poprzez zsumowanie punktów w poszczególnych kryteriach uzyska największą liczbę punktów.

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów o wyborze decyduje niższa cena netto.

Jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, odmówi zawarcia umowy z Zamawiającym, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

Oferenci zostaną poinformowani o wynikach postępowania bez zbędnej zwłoki, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adresy osób wskazanych w ofertach.

Wyniki postępowania zostaną także upublicznione na stronie internetowej www.komfort.net.pl i w siedzibie firmy.

 

Wykluczenia:

Zabrania się składania ofert przez firmy powiązane kapitałowo i/lub osobowo z naszą firmą.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Złożenie przez takie podmioty oferty skutkować będzie jej odrzuceniem.

 

Określenie warunków zmian umowy zawartej z dostawcą wybranym w ramach niniejszego zapytania:

W przypadku robót zamiennych lub uzupełniających stosowne wynagrodzenie strony uzgodnią aneksem lub dodatkową umową.

Wszelkie inne zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień umowy oraz wprowadzenie do umowy takich postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty Sprzedającego, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

 

Postanowienia końcowe:

Dopuszcza się powierzenie części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści niniejszego ogłoszenia ofertowego. Modyfikacja może mieć miejsce w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku wprowadzenia modyfikacji, o której mowa powyżej informacja zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej: www.komfort.net.pl oraz w siedzibie Zamawiającego. Dodatkowo w przypadku zmiany treści ogłoszenia Zamawiający przedłuży termin składania ofert
o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofercie.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo także do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia udziela Pan Maciej Cyran, firma ZPUH KOMFORT, Os. Cechowe 22, 64 - 840 Budzyń, tel: 603 650 744, maciej@komfort.net.pl.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 24.11.2015 o godz. 16:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój właściciela nr 1. Otwarcie ofert jest jawne.

 

Odwołania można składać w formie pisemnej na adres ZPUH KOMFORT,
Os. Cechowe 22, 64 - 840 Budzyń lub w formie elektronicznej na adres maciej@komfort.net.pl w terminie 10 dni kalendarzowych od daty podania wyników wyboru oferentom (e-mail)/do publicznej wiadomości (siedziba firmy i strona www.komfort.net.pl) w dniu 24.11.2015r (decyduje data i godzina dostarczenia).

 

Załączniki:

  1. Wzór oferty

 

Jan Kubacki                                                                                                                      Maciej Cyran

………………………………                                                                                                     …………………………………

 

 

Zał.1 do zapytania ofertowego z dnia 09.11.2015 nr 1/11/2015/WRPO1.5.2 od  ZPUH KOMFORT,

Os. Cechowe 22, 64 - 840 Budzyń

OFERTA

Data wystawienia oferty ………………………..

Nazwa wystawcy oferty………………………..

Adres…………………………………………………….

………………………………………………………………

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego przedstawiam ofertę na wykonanie:

Opis przedmiotu zamówienia:

Rozbudowa hali magazynowo- produkcyjnej zlokalizowanej w Budzyniu, os. Cechowe  dz. nr 1799/2, 1800/2, 1801, 1802 (powierzchnia użytkowa hali) 2 645,45 m2.

Oferta jest odpowiedzią na zapytanie ofertowe 1/11/2015/WRPO1.5.2 i dotyczy inwestycji opisanej w niżej wymienionych projektach umieszczonych w w/w zapytaniu:

1. Projekt zagospodarowania działki, projekt wykonawczy architektura

2.  Projekt wykonawczy konstrukcja

3.  Projekt wykonawczy instalacje elektryczne

4. Projekt wykonawczy instalacji ogrzewczej, wod-kan, wentylacji mechanicznej, wentylacji technologicznej, instalacji gazowej oraz technologii kotłowni

5.  Projekt wykonawczy drogi wewnętrzne

Pozycje od 1-5 z datą przekazania 25.08.2015 

6. Projekt zagospodarowania działki, projekt wykonawczy architektura aneks nr 1

7. Projekt wykonawczy konstrukcja aneks nr 1 opis + cześć rysunkowa 1 (I-VIII) + część rysunkowa 2 (IX-XIV)

Pozycje od 6-7 z datą przekazania 06.11.2015

8.  Projekt wykonawczy wentylacji technologicznej aneks nr 1

Pozycja 8 z datą przekazania 04.11.2015

 

Kody CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

 

Warunki i informacje:

  • Termin wykonania zamówienia ( maksimum do dnia 31.07.2016): …………………………………………
  • Minimalny termin ważności oferty (minimum do dnia 30.04.2016): ……………………………………….

 

Kryteria wyboru:

Kryterium

Wartość ceny netto/ okres gwarancji w miesiącach

Cena netto w PLN

……………………………

Gwarancja w miesiącach

……………………………

 

Wykluczenia:

Oświadczam, że

- nie jesteśmy/ jesteśmy* powiązani  kapitałowo i/lub osobowo z firmą składającą zapytanie,

- nie mam/ mam* status przedsiębiorcy,

- nie posiadamy/posiadamy*  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- nie posiadamy/posiadamy*  wiedzę i doświadczenie,

- nie posiadamy/posiadamy*  odpowiedni potencjał techniczny oraz dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- nie posiadamy/posiadamy*  odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową.

(*niepotrzebne skreślić lub usunąć).

 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu oferty udziela 
Imię i nazwisko …….…………………………………………, Tel ..…………………, e-mail: …………….……………..… 

 

Załączniki:

1.                   ………………………………………………………………………….- szt. ………………

2.                   ………………………………………………………………………….- szt. ………………

3.                   ………………………………………………………………………….- szt. ………………

   Podpis wystawcy oferty           ………………………………………….

Pobierz  dokumentacje do zapytania ofertowego NR 1/11/2015/WRPO1.5.2

Kliknij tutaj.

stat24.com