PL EN DE

PROTOKÓŁ Z WYBORU DO ZAP. OFERT. NR 2/02/2016/WRPO1.5.2 -POST. KOŃCOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Budzyń, 12.03.2016, godz. 8.00, pokój właściciela nr 1


ZPUH KOMFORT

Os. Cechowe 22

64 - 840 BudzyńPROTOKÓŁ Z WYBORU DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NR 2/02/2016/WRPO1.5.2

-POSTANOWIENIA KOŃCOWE


W dniu 01.03.2016r. firma ZPUH KOMFORT, Os. Cechowe 22, 64 - 840 Budzyń podała wynik wyboru oferentom (e-mail)/do publicznej wiadomości (siedziba firmy i strona www.komfort.net.pl).
W dniu 04-03-2016 firma WALTER Kompressortechnik Polska Sp. z o.o. złożyła odwołanie od wyników postępowania (e-mail). Treść odwołania:


Szanowny Panie Macieju

Po analizie przesłanego nam protokołu z postępowania ofertowego, wg naszego działu technicznego już samo Państwa zapytanie zawierało błąd w parametrach wymaganych w osuszaczu, zakładając, że układ: kompresor i osuszacz mają działać w sposób prawidłowy.

Wyjaśnienie / uzasadnienie sposobu doboru osuszacza:

Składając ofertę na osuszacz WDF 623 o przepływie 10,38 m³/min kierowaliśmy się dobrem Państwa zakładu. Oferując Państwu sprężarkę o wydajności 8,5 m³/min nie mogliśmy zaproponować osuszacza o niższym przepływie, ponieważ na uzyskaną wartość punktu rosy bardzo duży wpływ mają zmieniające się warunki jego pracy takie jak: temperatura sprężonego powietrza, ciśnienie sprężonego powietrza i temperatura otoczenia. W okresie lata gdy temperatura otoczenia sięga +35°C temperatura wylotowa sprężonego powietrza z kompresora osiąga wartość +45°C. W takich warunkach pracy zaoferowany osuszacz jest w stanie uzdatnić do wymaganego punktu rosy 7,53 m³/min. Zatem zgodnie z dobrą praktyką inżynierską na potrzeby Państwa zakładu należałoby zaproponować osuszacz o jeszcze większym przepływie, by zapewnić dostawy czystego i suchego sprężonego powietrza o stabilnych parametrach. Biorąc powyższe pod uwagę odrzucenie naszej oferty jest działaniem na Państwa szkodę zważywszy na fakt, że nasze urządzenie jest tak efektywne, iż nie przekracza założonej wartości poboru energii elektrycznej.

Odnosząc się do zasilania: gniazda elektryczne 230V są na tyle powszechne, że nie zrozumiałe jest dla nas odrzucenie oferty z tego powodu czy też zawężanie jej do opcji tylko 400V. W odwrotnej sytuacji decyzję byśmy rozumieli z uwagi na mniej powszechny dostęp gniazd 400V.

Dobór przez nas osuszacza z większym przepływem był podyktowany Państwa dobrem, a tym samym nie znajdujemy uzasadnienia dla wyboru znacznie droższej ( aż o 15 824,40 PLN ) oferty firmy KEASER KOMPRESSOREN, zwłaszcza przy kryterium oceny zapytania: cena 50% i gwarancja 50% oraz faktu finansowania ze środków unijnych.

Podsumowując:

W ramach odwołania od wyników oczekujemy unieważnienia omawianego zapytania oraz ponownego ogłoszenia zapytania ofertowego, z poprawnie dobranym sprzętem, aby m.in. uniknąć sytuacji przeznaczania środków z unijnego finansowania, niepoprawnie dobranych urządzeń w znacznie zawyżonej cenie.

Z poważaniem

Katarzyna Stępień

kierownik biura

tel. + 48 501 330 200”.


Oświadczamy, że po analizie treści odwołania złożonego przez firmę WALTER Kompressortechnik Polska Sp. z o.o. zostaje ono odrzucone. Poniżej wyjaśnienie.


W związku z planowanym zakupem w ramach konkursu Nr RPWP.01.05.02-IZ-00-30-002/15,
Oś priorytetowa 1, Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu w dniu 22.02.2016 zostało ogłoszone postepowanie ofertowe na zakup sprężarki do wykrawarki laserowej z systemem odzysku ciepła wraz z osuszaczem- szt.1.


Zapytanie ofertowe zawierało wszystkie elementy wyszczególnione w dokumencie jakim są Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Przedmiotem projektu realizowanego przez Zakład Produkcyjno- Usługowo- Handlowy „KOMFORT” Jan Kubacki będzie:

- rozbudowa hali magazynowo- produkcyjnej oraz zakup następujących maszyn, urządzeń i oprogramowania:

- najnowocześniejsza wykrawarka laserowa wraz z oprogramowaniem; unikalne i niepowtarzalne dedykowane urządzenie wraz z dedykowanym oprogramowaniem,

- sprężarka do wykrawarki laserowej z systemem odzysku ciepła wraz z osuszaczem,

- automatyczny system składowania blach wraz z systemem zarządzania magazynem,

- analizator i tłumacz tekstu,

- oprogramowanie do analizatora i tłumacza tekstu,

- suwnica,

- wózek elektryczny,

- zestaw komputerowy (szt.2).


Cała inwestycja została zaplanowana tak aby w jak największym stopniu osiągnąć zakładane cele projektu oraz tak aby współczynnik nakład/rezultat był jak największy.

Zapytanie ofertowe na zakup sprężarkę do wykrawarki laserowej z systemem odzysku ciepła wraz z osuszaczem- szt.1. a także inne zapytania ofertowe zostały ogłoszone przed wynikami konkursu co oznacza, że dokonujemy go ze środków własnych bez pewności czy otrzymamy za niego zwrot.
W każdym zapytaniu ofertowym w tym w zapytaniu na sprężarkę do wykrawarki laserowej z systemem odzysku ciepła wraz z osuszaczem- szt.1. (miejsce montażu, instalacji i uruchomienia ZPUH

KOMFORT, Os. Cechowe 22, 64 - 840 Budzyń) wskazując parametry kierowaliśmy się tym aby każdy wydatek został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Dodatkowo każdy element projektu jest ze sobą związany i nie można go rozpatrywać osobno ale jako część całości inwestycji.


Jednym z parametrów zapytania ofertowego NR 2/02/2016/WRPO1.5.2 było:

Osuszacz sprężonego powietrza
Rodzaj

Chłodniczy

Maksymalny przepływ

8,5m3/min

Ciśnieniowy punkt rosy (PDP)

Max. +3 stop. C

Zużycie energii (100% obciążenia)

Max. 1,40 kW

Przyłącze pneumatyczne

G 2

Przyłącze elektryczne

400 V / 3 / 50 Hz

Firma WALTER Kompressortechnik Polska Sp. z o.o. złożyła ofertę nie odpowiadającą wszystkim parametrom z zapytania ofertowego (zły maksymalny przepływ w osuszaczu, złe przyłącze elektryczne).

Osuszacz sprężonego powietrza
Rodzaj

WALTER WDF 623

Maksymalny przepływ

10,38M/MIN

Ciśnieniowy punkt rosy (PDP)

3C

Zużycie energii (100% obciążenia)

1,18KW

Przyłącze pneumatyczne

2”

Przyłącze elektryczne

230V


W związku z tym, że oferta złożone przez firmę WALTER Kompressortechnik Polska Sp. z o.o. nie spełniała wszystkich parametrów została odrzucona.


Dodatkowo zapytanie ofertowe zawierało sformułowanie: „Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych, równoważnych”. W zapytaniu także wskazane były dane osoby do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego. Nikt z firmy WALTER nie był w naszej firmie i nikt z nami się nie kontaktował. Jak najbardziej zasadne było odwiedzenie naszego zakładu i poznanie warunków otoczenia w przyszłej sprężarkowni i całej nowo budowanej hali. Tak więc podnoszenie argumentu kierowania się dobrem naszego zakładu oraz podawanie parametrów dla nas teoretycznie lepszych np. temperatury jest w całości nieprawdziwe i nie ma odzwierciedlania w rzeczywistych potrzebach naszego zakładu. Dodatkowo zgodnie z założeniami projektowymi, sprężarka i osuszacz będą usytuowane w dwóch różnych pomieszczeniach. Sprężarka będzie usytuowana w pomieszczeniu sprężarkowi, a osuszacz będzie zlokalizowany w pomieszczeniu, w którym będzie kontrolowana temperatura na poziomie +25 stop. C. Temperatura w pomieszczeniu będzie regulowana za pomocą systemu wentylacji. Wymagana jest w pomieszczeniu taka temperatura, ponieważ odstępstwa od tej temperatury wpływają także na inne procesy produkcyjne w danym pomieszczeniu.


Podanie w zapytaniu ofertowym konkretnego rodzaju przyłącza elektrycznego wynikało z projektu instalacji elektrycznej, który uwzględnia podłączenie osuszacza na 400V/3, a co za tym idzie rozmieszczenie w pobliżu posadowienia osuszacza przewodów o odpowiedniej średnicy oraz zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń. Całość jest w projekcie już zatwierdzonym.


Wobec powyższego należy stwierdzić, iż podnoszone przez firmę WALTER Kompressortechnik
Polska Sp. z o.o. argumenty są całkowicie bezzasadne zważywszy w szczególności na brak zainteresowania ze strony w/w firmy warunkami panującymi w projektowanym budynku. Firma znała parametry jakie obowiązują w zapytaniu i do końca terminu składania ofert nie wnosiła uwag co do prawidłowości sporządzenia zapytania. Oznacza to, że była świadoma treści zapytania i warunków w nim umieszczonych oraz była świadoma treści składanej oferty i złożyła ofertę, która nie odpowiadała parametrom z zapytania ofertowego.


Wobec powyższego odwołanie złożone przez firmę WALTER Kompressortechnik Polska Sp. z o.o. zostaje odrzucone.


W związku z powyższym oferta, która zostaje wybrana zgodnie z:

PROTOKÓŁ Z WYBORU DO ZAPYTANIE OFERTOWEGO NR 2/02/2016/WRPO1.5.2,
Budzyń, 01.03.2016, godz. 16.00, pokój właściciela nr 1

to ofert od firmy KAESER KOMPRESSOREN Sp. z o.o. z dnia 24.02.2016
która otrzymała największą liczbę punktów: 2 pkt.Zał.

  1. Podanie do publicznej wiadomości wyników postępowania,
    siedziba- szt. 1

  2. Podanie do publicznej wiadomości wyników postępowania,
    www- szt. 1

  3. Podanie do publicznej wiadomości wyników postępowania,
    oferenci- szt. 7

  4. Odwołanie od firmy WALTER Kompressortechnik Polska Sp. z o.o. (wydruk z e-mail)- szt.1Jan Kubacki Maciej Cyran

……………………………… …………………………………


stat24.com