PL EN DE

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/05/2016/WRPO1.5.2

 

 

Budzyń, 17.05.2016

ZPUH KOMFORT

Os. Cechowe 22

64 - 840 Budzyń

NIP: 766-000-08-43

Fax: 67 28 34 515

Tel: 603 650 744

Do:

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

NR 1/05/2016/WRPO1.5.2

 

W związku z planowanym zakupem w ramach konkursu Nr RPWP.01.05.02-IZ-00-30-002/15,
Oś priorytetowa 1, Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu proszę o przesyłanie ofert zgodnie z poniższymi wytycznymi:

 

Zamawiający:

ZPUH KOMFORT

Os. Cechowe 22

64 - 840 Budzyń

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Analizator i tłumacz tekstu- szt.1.

(miejsce montażu, instalacji i uruchomienia ZPUH KOMFORT, Os. Cechowe 22, 64 - 840 Budzyń)

 

Parametry:

- skaner ręczny do rozpoznawania tekstu: min 3000 znaków na minutę,

- przetwornik linearny min 128 pikseli,

- rozdzielczość optyczna min 350dpi,

- szybkość skanowania min 15cm/s,

- szerokość skanowania min 1cm,

- komunikacja przewodowa USB 2.0 lub bezprzewodowa

- gwarancja nie mniej niż 2 lata

 

Kody CPV:30000000-9 Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania

 

 

 

Oprogramowanie do analizatora i tłumacza tekstu- szt.1.

(miejsce montażu, instalacji i uruchomienia ZPUH KOMFORT, Os. Cechowe 22, 64 - 840 Budzyń)

 

Parametry:

- Oprogramowanie rozpoznawania zeskanowanego teksu pod system operacyjny MS Windows 7 PL 64-bit kompatybilne z analizatorem i tłumaczem tekstu,

- obsługa wielu języków min polski oraz angielski

 

Kody CPV:

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

 

 

Zestaw komputerowy- szt.2

(miejsce montażu, instalacji i uruchomienia ZPUH KOMFORT, Os. Cechowe 22, 64 - 840 Budzyń)

 

1. Obudowa:

- wielkości MidiTowe

- złącza USB od przodu w części środkowej obudowy, standard ATX, microATX, czarna, złącza na przednim panelu: audio, USB 2.0 i USB 3.0, ilość kieszeni 5,25" : 1,

- ilość kieszeni zewnętrznych 3,5" : 1,

- ilość kieszeni wewnętrznych 3,5" : 6,

- grubość blachy nie mniej niż 0,6mm,

- możliwość montażu wentylatora 12x12cm w tylnej części obudowy,

- gwarancja nie mniej niż 2 lata.

2. Zasilacz do obudowy komputera,

- nie mniej niż 450W,

- wentylator 12cm,

- standard ATX nie mniej niż 2.0,

- zabezpieczenia: termiczne, przeciwzwarciowe, przeciwprzepięciowe, przeciwprzeciążeniowe, dodatkowa stabilizacja napięcia, złącza: ATX 24pin, ATX 20pin, 3xSATA, 2x4-pin MOLEX,

- gwarancja nie mniej niż 2 lata.

3. Dodatkowy wentylator do obudowy komputera:

- 12x12x2,5cm 12V Advanced Fluid Dynamic Baerings,

- gwarancja minimum 2 lata.

4. Dysk twardy

- magnetyczny

- 500GB 3,5" SATA III,

- 7200 obrotów, 64MB cache,

- gwarancja minimum 2 lata.

5. Procesor:

- Intel Core i5-6600K (złącze 1151) (wersja box-owana),

- gwarancja nie mniej niż 3 lata

6. Płyta główna:

- na układzie Intel H170, pełen ATX,

- złącze procesora 1151, 4 złącz DDR4 DIMM (szybkość do PC4-17000),

- maksymalna obsługa pamięci do 64GB, 2 złącza PCI-Express x16, 2 złącza PCI-Express x1, 2 złącza PCI, 6x SATA III, karta sieciowa LAN 10/100/1000Mbps, 1xVGA D-Sub, 1xDVI-D, 1xHDMI, 2xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 2xPS/2,

- gwarancja nie mniej niż 3 lata.

7. Pamięć operacyjna:

- 2x (2 sztuki): DDR4 DIMM 8GB 2400MHz CL14-15,

- gwarancja nie mniej niż 5 lat.

8. Zestaw bezprzewodowy klawiatura + mysz, odbiornik USB,

- osobny wyłącznik zasilania w klawiaturze i myszce,

- mysz optyczna lub laserowa, rolka przewijania w myszce,

- gwarancja nie mniej niż 2 lata.

9. Drukarka laserowa monochromatyczna,

- A4, 18 str./min.,

- rozdzielczość wydruku nie mniej niż 600x600,

- gramatura papieru 60-163g/m2,

- pojemność pojemnika 150 kartek, pamięć 2MB,

- prędkość procesora 266MHz, złącze USB 2.0,

- gwarancja nie mniej niż 1 rok.

10. Oprogramowanie biurowe

- Microsoft Office 2016 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm 32/64bit,

- wersja polska,

- licencja bezterminowa,

- wersja pudełkowa.

11. Monitor:

- 23,6-24" z podświetleniem LED, kolor obudowy czarny,

- rozdzielczość 1920x1080, wejścia DVI, D-Sub, HDMI, bez głośników,

- jasność nie mniej niż 250cd/m2,

- nie mniej niż 3 lata gwarancji.

12. Zasilacz awaryjny:

- 550VA/330W,

- gwarancja nie mniej niż 2 lata,

- zimny start,

- 6 gniazd IEC320 C13,

- interfejs RJ-45 10/100 Base-T / USB.

13. System operacyjny:

- MS Windows 7 Profesional PL oem x64

Kody CPV:30000000-9 Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania

 

Warunki udziału:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci którzy:

- mają status przedsiębiorcy,

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadają wiedzę i doświadczenie,

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- posiadają odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową.

UWAGA: Niespełnienie powyższych wymagań przez Oferenta powoduje dyskwalifikację oferty ze względów formalnych i zaprzestanie jej rozpatrywania.

 

Opis sposobu przygotowania oferty oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia:

 

 • Oferty proszę składać w formie pisemnej na adres ZPUH KOMFORT,
  Os. Cechowe 22, 64- 840 Budzyń lub w formie elektronicznej na adres maciej@komfort.net.pl do dnia 25.05.2016 do godziny 15.30 (decyduje data i godzina dostarczenia)

Oferty złożone w innej formie i po wskazanym terminie zostaną odrzucone.

 

 • Oferty mogą być składane na zał. nr 1 lub na wzorze własnym firmy składającej ofertę, jednakże oferta musi zawierać co najmniej:

- datę wystawienia oferty

- nazwę wystawcy oferty z podaniem jego adresu

- opis przedmiotu zamówienia

- termin wykonania zamówienia (maksimum do dnia 31.07.2016)

- termin ważności oferty (minimum do dnia 30.06.2016)

- gwarancję w miesiącach

- cenę netto w PLN

- oświadczenie Oferenta mówiące, że

* nie jest powiązany kapitałowo i/lub osobowo z firmą składającą zapytanie,

* ma status przedsiębiorcy,

* posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

* posiada wiedzę i doświadczenie,

* dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

* posiada odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową.

- dane osoby do kontaktu z firmy składającej ofertę obejmujące (imię i nazwisko, telefon oraz adres email).

Złożenie oferty bez w/w informacji skutkować będzie jej odrzuceniem

 

 • Oferty będą oceniane według kryteriów opisanym w puncie Kryteria wyboru/wagi punktowe/ sposób przyznawania punktacji.

Nie wpisanie w ofercie cenny netto w PLN i/lub okresu gwarancji skutkować będzie jej odrzuceniem.

 

 • Orientacyjny termin wykonania zamówienia- nie później niż do 31.07.2016.

Złożenie oferty z dłuższym okresem skutkować będzie jej odrzuceniem.

 

 • Zabrania się składanie ofert częściowych, wariantowych, równoważnych.

Złożenie oferty częściowej, wariantowej, równoważnej skutkować będzie jej odrzuceniem.

 

 • Minimalny termin ważności oferty- wymagane minimum do dnia 30.06.2016.

Złożenie oferty z krótszym okresem ważności skutkować będzie jej odrzuceniem.

 

Kryteria wyboru/wagi punktowe/ sposób przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

• cena netto w PLN- 50% = 1 pkt

• gwarancja w miesiącach - 50% = 1 pkt

Maksymalnie 2 pkt.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych, równoważnych.

Zamawiający dokona oceny na podstawie osiągniętej liczby punktów przyznanych w oparciu o w/w kryteria posługując się następującymi zasadami:

 

Nazwa kryterium

Waga

Opis sposobu obliczania punktacji

Cena

netto w PLN

50%

Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona według następującego wzoru:

 

najniższa cena netto przedstawiona w ofertach

Liczba punktów= ------------------------------------------------- x 1pkt

cena netto oferty badanej

 

 

Gwarancja w miesiącach

 

 

 

 

50%

Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona według następującego wzoru:

 

gwarancja oferty badanej

Liczba punktów= ------------------------------------------------- x 1pkt

najdłuższa gwarancja przedstawiona w ofertach

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która poprzez zsumowanie punktów w poszczególnych kryteriach uzyska największą liczbę punktów.

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów o wyborze decyduje niższa cena netto.

Jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, odmówi zawarcia umowy z Zamawiającym, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

Oferenci zostaną poinformowani o wynikach postępowania bez zbędnej zwłoki, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adresy osób wskazanych w ofertach.

Wyniki postępowania zostaną także upublicznione na stronie internetowej www.komfort.net.pl i w siedzibie firmy.

 

Wykluczenia:

Zabrania się składania ofert przez firmy powiązane kapitałowo i/lub osobowo z naszą firmą.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Złożenie przez takie podmioty oferty skutkować będzie jej odrzuceniem.

 

Określenie warunków zmian umowy zawartej z dostawcą wybranym w ramach niniejszego zapytania:

Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień umowy oraz wprowadzenie do umowy takich postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty Sprzedającego, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

 

 

Postanowienia końcowe:

Nie dopuszcza się powierzenie części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści niniejszego ogłoszenia ofertowego. Modyfikacja może mieć miejsce w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku wprowadzenia modyfikacji, o której mowa powyżej informacja zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej: www.komfort.net.pl oraz w siedzibie Zamawiającego. Dodatkowo w przypadku zmiany treści ogłoszenia Zamawiający przedłuży termin składania ofert
o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofercie.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo także do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia udziela Pan Maciej Cyran, firma ZPUH KOMFORT, Os. Cechowe 22, 64 - 840 Budzyń, tel: 603 650 744, maciej@komfort.net.pl.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 25.05.2016 o godz. 16:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój właściciela nr 1. Otwarcie ofert jest jawne.

 

Odwołania można składać w formie pisemnej na adres ZPUH KOMFORT, Os. Cechowe 22,
64 - 840 Budzyń lub w formie elektronicznej na adres maciej@komfort.net.pl w terminie 10 dni kalendarzowych od daty podania wyników wyboru oferentom (e-mail)/do publicznej wiadomości (siedziba firmy i strona www.komfort.net.pl) w dniu 25.05.2016r. (decyduje data i godzina dostarczenia).

 

Załączniki:

 1. Wzór oferty

 

 

Jan Kubacki Maciej Cyran

……………………………… …………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał.1 do zapytania ofertowego z dnia 17.05.2016 nr 1/05/2016/WRPO1.5.2 od ZPUH KOMFORT,

Os. Cechowe 22, 64 - 840 Budzyń

 

OFERTA

Data wystawienia oferty ………………………..

Nazwa wystawcy oferty………………………..

Adres…………………………………………………….

………………………………………………………………

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego przedstawiam ofertę na wykonanie:

Opis przedmiotu zamówienia:

Analizator i tłumacz tekstu- szt.1.

(miejsce montażu, instalacji i uruchomienia ZPUH KOMFORT, Os. Cechowe 22, 64 - 840 Budzyń)

 

Parametry:

- skaner ręczny do rozpoznawania tekstu: …………………. znaków na minutę,

- przetwornik linearny …………………. pikseli,

- rozdzielczość optyczna ……………………. dpi,

- szybkość skanowania ……………………… cm/s,

- szerokość skanowania ………………….. cm,

- komunikacja przewodowa USB 2.0 lub bezprzewodowa (tak/nie*)

- gwarancja ……………………… lata

 

Kody CPV:30000000-9 Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania

 

Oprogramowanie do analizatora i tłumacza tekstu- szt.1.

(miejsce montażu, instalacji i uruchomienia ZPUH KOMFORT, Os. Cechowe 22, 64 - 840 Budzyń)

 

Parametry:

- Oprogramowanie rozpoznawania zeskanowanego teksu pod system operacyjny MS Windows 7 PL 64-bit kompatybilne z analizatorem i tłumaczem tekstu (tak/nie*)

- obsługa wielu języków min polski oraz angielski (tak/nie*)

 

Kody CPV:

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

 

Zestaw komputerowy- szt.2

(miejsce montażu, instalacji i uruchomienia ZPUH KOMFORT, Os. Cechowe 22, 64 - 840 Budzyń)

1. Obudowa:

- wielkości MidiTowe (tak/nie*)

- złącza USB od przodu w części środkowej obudowy, standard ATX, microATX, czarna, złącza na przednim panelu: audio, USB 2.0 i USB 3.0, ilość kieszeni 5,25" : 1 (tak/nie*)

- ilość kieszeni zewnętrznych 3,5" : 1 (tak/nie*)

- ilość kieszeni wewnętrznych 3,5" : 6 (tak/nie*)

- grubość blachy nie mniej niż 0,6mm (tak/nie*)

- możliwość montażu wentylatora 12x12cm w tylnej części obudowy (tak/nie*)

- gwarancja ……………………… (podać liczbę lat)

 

2. Zasilacz do obudowy komputera,

- nie mniej niż 450W (tak/nie*)

- wentylator 12cm (tak/nie*)

- standard ATX nie mniej niż 2.0 (tak/nie*)

- zabezpieczenia: termiczne, przeciwzwarciowe, przeciwprzepięciowe, przeciwprzeciążeniowe, dodatkowa stabilizacja napięcia, złącza: ATX 24pin, ATX 20pin, 3xSATA, 2x4-pin MOLEX (tak/nie*)

- gwarancja ……………………. (podać liczbę lat)

 

3. Dodatkowy wentylator do obudowy komputera:

- 12x12x2,5cm 12V Advanced Fluid Dynamic Baerings (tak/nie*)

- gwarancja ……………………… (podać liczbę lat)

 

4. Dysk twardy

- magnetyczny (tak/nie*)

- 500GB 3,5" SATA III (tak/nie*)

- 7200 obrotów, 64MB cache (tak/nie*)

- gwarancja …………………….(podać liczbę lat)

 

5. Procesor:

- Intel Core i5-6600K (złącze 1151) (wersja box-owana) (tak/nie*)

- gwarancja ……………………… (podać liczbę lat)

 

6. Płyta główna:

- na układzie Intel H170, pełen ATX (tak/nie*)

- złącze procesora 1151, 4 złącz DDR4 DIMM (szybkość do PC4-17000) (tak/nie*)

- maksymalna obsługa pamięci do 64GB, 2 złącza PCI-Express x16, 2 złącza PCI-Express x1, 2 złącza PCI, 6x SATA III, karta sieciowa LAN 10/100/1000Mbps, 1xVGA D-Sub, 1xDVI-D, 1xHDMI, 2xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 2xPS/2, (tak/nie*)

- gwarancja ……………… (podać liczbę lat)

7. Pamięć operacyjna:

- 2x (2 sztuki): DDR4 DIMM 8GB 2400MHz CL14-15(tak/nie*)

- gwarancja …………….. (podać liczbę lat)

 

8. Zestaw bezprzewodowy klawiatura + mysz, odbiornik USB,

- osobny wyłącznik zasilania w klawiaturze i myszce (tak/nie*)

- mysz optyczna lub laserowa, rolka przewijania w myszce (tak/nie*)

- gwarancja ………………. (podać liczbę lat)

 

9. Drukarka laserowa monochromatyczna,

- A4, 18 str./min. (tak/nie*)

- rozdzielczość wydruku nie mniej niż 600x600 (tak/nie*)

- gramatura papieru 60-163g/m2 (tak/nie*)

- pojemność pojemnika 150 kartek, pamięć 2MB (tak/nie*)

- prędkość procesora 266MHz, złącze USB 2.0 (tak/nie*)

- gwarancja …………………. (podać liczbę lat)

 

10. Oprogramowanie biurowe

- Microsoft Office 2016 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm 32/64bit (tak/nie*)

- wersja polska (tak/nie*)

- licencja bezterminowa (tak/nie*)

- wersja pudełkowa (tak/nie*)

 

11. Monitor:

- 23,6-24" z podświetleniem LED, kolor obudowy czarny (tak/nie*)

- rozdzielczość 1920x1080, wejścia DVI, D-Sub, HDMI, bez głośników (tak/nie*)

- jasność nie mniej niż 250cd/m2 (tak/nie*)

- gwarancja ……………………… (podać liczbę lat)

 

12. Zasilacz awaryjny:

- 550VA/330W (tak/nie*)

- gwarancja ………………….. (podać liczbę lat)

- zimny start (tak/nie*)

- 6 gniazd IEC320 C13 (tak/nie*)

- interfejs RJ-45 10/100 Base-T / USB (tak/nie*)

 

13. System operacyjny:

- MS Windows 7 Profesional PL oem x64 (tak/nie*)

 

Kody CPV:30000000-9 Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania

*Niepotrzebne skreślić lub usunąć

 

 

Warunki i informacje:

 • Termin wykonania zamówienia ( maksimum do dnia 31.07.2016): …………………………………………

 • Minimalny termin ważności oferty (minimum do dnia 30.06.2016): ……………………………………….

 

Kryteria wyboru:

Kryterium

Wartość ceny netto/ okres gwarancji w miesiącach

Cena netto w PLN

……………………………

Gwarancja w miesiącach

……………………………

 

Wykluczenia:

Oświadczam, że

- nie jesteśmy/ jesteśmy* powiązani kapitałowo i/lub osobowo z firmą składającą zapytanie,

- nie mam/ mam* status przedsiębiorcy,

- nie posiadamy/posiadamy* uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- nie posiadamy/posiadamy* wiedzę i doświadczenie,

- nie posiadamy/posiadamy* odpowiedni potencjał techniczny oraz dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- nie posiadamy/posiadamy* odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową.

(*niepotrzebne skreślić lub usunąć).

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu oferty udziela
Imię i nazwisko …….…………………………………………, Tel ..…………………, e-mail: …………….……………..…

 

Załączniki:

 1. ………………………………………………………………………….- szt. ………………

 2. ………………………………………………………………………….- szt. ………………

 3. ………………………………………………………………………….- szt. ………………

 

Podpis wystawcy oferty ………………………………………….

stat24.com