PL EN DE

WYNIKI POSTĘPOWANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/11/2015/WRPO1.5.2

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                               Budzyń, 24.11.2015, godz. 16.00, pokój właściciela nr 1

 

ZPUH KOMFORT

Os. Cechowe 22

64 - 840 Budzyń               

                                              

 

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NR 1/11/2015/WRPO1.5.2

 

W związku z planowanym zakupem w ramach konkursu Nr RPWP.01.05.02-IZ-00-30-002/15,
Oś priorytetowa 1, Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu firma ZPUH KOMFORT (komisja w składzie: Jan Kubacki, Maciej Cyran) dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

Zamawiający i przedmiot zamówienia:

ZPUH KOMFORT

Os. Cechowe 22

64 - 840 Budzyń

 

Rozbudowa hali magazynowo- produkcyjnej zlokalizowanej w Budzyniu, os. Cechowe  dz. nr 1799/2, 1800/2, 1801, 1802 (powierzchnia użytkowa hali) 2 645,45 m2.

Dokładny opis przedmiotu znajduje się w niżej wymienionych projektach:

1. Projekt zagospodarowania działki, projekt wykonawczy architektura

2.  Projekt wykonawczy konstrukcja

3.  Projekt wykonawczy instalacje elektryczne

4. Projekt wykonawczy instalacji ogrzewczej, wod-kan, wentylacji mechanicznej, wentylacji technologicznej, instalacji gazowej oraz technologii kotłowni

5.  Projekt wykonawczy drogi wewnętrzne

Pozycje od 1-5 z datą przekazania 25.08.2015 

6. Projekt zagospodarowania działki, projekt wykonawczy architektura aneks nr 1

7. Projekt wykonawczy konstrukcja aneks nr 1 opis + cześć rysunkowa 1 (I-VIII) + część rysunkowa 2 (IX-XIV)

Pozycje od 6-7 z datą przekazania 06.11.2015

8.  Projekt wykonawczy wentylacji technologicznej aneks nr 1

Pozycja 8 z datą przekazania 04.11.2015

 

 

Kody CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

 

Z uwagi na obszerność dokumentacji przed złożeniem ofert każdy z potencjalnych oferentów jest zobligowany do zapoznania się z w/w dokumentacją w postaci projektów, które znajdują się:

- w sekretariacie firmy ZPUH KOMFORT przy ul. Os. Cechowe 22, 64 - 840 Budzyń od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.30 (w okresie od dnia ogłoszenia zapytania do dnia 24.11.2015 do godz.15.30).

- na stronie www.komfort.net.pl 24h/dobę (w okresie od dnia ogłoszenia zapytania do dnia 24.11.2015 do godz. 15.30).

Oferty powinny dotyczyć inwestycji opisanej w w/w projektach.

 

 

Wskazanie wyboru oferty

Spośród złożonych ofert największą ilość punktów wg kryteriów z zapytania otrzymała
firma Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Sławomir Lisiewicz, pkt 2,00

 

 

Postanowienia końcowe:

Odwołania można składać w formie pisemnej na adres ZPUH KOMFORT,  Os. Cechowe 22,
64 - 840 Budzyń lub w formie elektronicznej na adres maciej@komfort.net.pl w terminie 10 dni kalendarzowych od daty podania wyników wyboru oferentom (e-mail)/do publicznej wiadomości (siedziba firmy i strona www.komfort.net.pl) w dniu 24.11.2015r (decyduje data i godzina dostarczenia).

 

Po rozpatrzeniu odwołań i z uwzględnieniem ich wyników a także jeżeli w wyznaczonym terminie nie wpłynie żadne odwołanie zostanie sporządzony w dniu 05.12.2015, godz. 8.00, pokój właściciela
nr 1, Budzyń, PROTOKÓŁ Z WYBORU DO ZAPYTANIE OFERTOWEGO  NR 1/11/2015/WRPO1.5.2
- POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

 

 

Jan Kubacki                                                                                                                      Maciej Cyran

………………………………                                                                                                     …………………………………

 

 

 

 

 

 

 

stat24.com