PL EN DE

Polityka

POLITYKA JAKOŚCI
ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA
Zakładu Produkcyjno – Usługowo – Handlowego "KOMFORT" w Budzyniu


MISJA
Misją Zakładu jest utrzymanie pozycji na rynku w zakresie produkcji części zamiennych do pojazdów mechanicznych, ciągników, maszyn rolniczych i samochodów a także w zakresie świadczenia usług produkcyjnych związanych z obróbką metali przy zapewnieniu standardów bezpieczeństwa pracy oraz możliwie najmniejszego negatywnego oddziaływania na środowisko.

Pełniąc swoją misję chcielibyśmy zachować takie relacje ekonomiczne, które pozwolą na dalszy rozwój Firmy.

WIZJA
Chcemy zdobyć i utrzymać status wiodącego partnera oraz osiągnąć wiodącą pozycję w kraju w swojej branży poprzez elastyczne i szybkie reagowanie na potrzeby naszych Klientów. Mając na uwadze potrzeby Klientów zmierzamy do uzyskania ich trwałego zaufania i zapewnienia im towarów wysokiej jakości tak, aby stać się dla obecnych i potencjalnych Klientów wiarygodnym partnerem.

Naszą polityką w zakresie jakości jest:

 • dalszy rozwój zakładu poprzez zakup i stosowanie nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz metod realizacji produkcji i usług o wiarygodnej i stabilnej jakości;

 • informatyzacja procesu produkcyjnego;

 • wzrost sprzedaży oferowanych wyrobów i świadczonych usług produkcyjnych, w tym pozyskanie nowych Klientów na rynku eksportowym


Naszą polityką w zakresie środowiska, oraz bezpieczeństwa i higieny pracy jest:

 • ciągłe usprawnianie działań na rzecz środowiska, bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników;

 • dalsze minimalizowanie zanieczyszczeń do powietrza, prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami w zakresie zbierania, odzysku i przekazywania ich do recyklingu i/lub unieszkodliwiania


W naszych działaniach zobowiązujemy się do:

 • przestrzegania wymagań prawnych i innych związanych z działalnością Zakładu, w tym przepisów i aktów prawnych dotyczących bhp i środowiska;

 • podnoszenia kwalifikacji, świadomości i poczucia odpowiedzialności pracowników oraz ich angażowania do działań na rzecz jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;

 • analizowania wszelkich uwag Klientów i stron zainteresowanych;

 • starannego doboru dostawców materiałów i usług produkcyjnych spełniających oczekiwane wymagania jakościowe;

 • zapewnienia niezbędnych zasobów i środków umożliwiających realizację ustalonej strategii działania,

 • zapobiegania zanieczyszczeniom, wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym;

 • ciągłego rozwijania i doskonalenia swojego systemu organizacji i zarządzania.


Ustalona polityka jakości, środowiska i bhp jest znana, zrozumiana i akceptowana przez wszystkich pracowników oraz jest dostępna dla wszystkich stron zainteresowanych.

Budzyń, dnia 12 sierpnia 2013 r.

stat24.com